Poiste päevTänavu kevadel ja sügisel korraldatakse Eestis esimest korda poiste päevi. Päeva mõte on aidata kaasa sooliste stereotüüpide murdmisele haridus- ja tööturul, tutvustades projektis osalevate koolide 15–19-aastastele poistele avatud uste päevade raames meeste seas ebatraditsioonilisi ameteid ja erialasid. Samal ajal toimuvad ka tüdrukutele suunatud päevad, kus tutvustatakse naiste seas ebatraditsioonilisi erialasid.

Poiste päevadega soovime:
õpilaste puhul
  • tõsta õpilaste teadlikkust kutsevaliku tugevast ja põhjendamatust soolisest eelarvamusest,
  • kutsuda kaasa mõtlema soostereotüüpide mõjule kutsevalikul,
  • tutvustada läbi praktilise kogemuse õpilastele uusi võimalusi kutsevalikul ja edasiõppimisel;
haridusasutuste puhul
  • tõsta haridusasutuste teadlikkust sooliste stereotüüpide olemasolust ja sellest tingitud piirangutest kutsevalikul,
  • anda haridusasutustele avatud uste päevade korraldamisega praktiline kogemus selle kohta, kuidas laiendada teatud erialade õppijate hulka, äratades huvi elukutse vastu ka teises sugupooles;
tööandjate puhul
  • tõsta ettevõtete personalitöötajate ja juhtide teadlikkust sooliste stereotüüpide olemasolust ja sellest tingitud piirangutest kutsevalikul,
  • kutsuda personalitöötajaid ja juhte kaasa mõtlema ametikohtade soostereotüüpide olemasolule, põhjustele ning selle mõjule ettevõtte tööjõu värbamise poliitikale, organisatsioonikultuurile ja konkurentsivõimele,
  • anda ettevõtetele avatud uste päevadel praktiline kogemus selle kohta, kuidas laiendada teatud erialadel töötavate spetsialistide hulka, äratades huvi elukutse vastu ka teises sugupooles.

Milliseid ameteid poiste päeval tutvustatakse?
Elukutseid valides eelistasid korraldajad ameteid, kus mehi napib, kuid mis on olulised ühiskonna arengu seisukohalt või/ja annavad noorele leivateenimiseks vajalikud oskused. Millistes ametites on vähe mehi? Meeste osakaal tervishoiu ja sotsiaalhoolekandega seotud ametitel on vaid 8%. Samas on just neil erialadel töökäsi puudu ning elanikkonna vananemine suurendab lähitulevikus töötajate vajalikkust veelgi. Mehi on naistest vähem ka teenindus- ja müügitöötajate seas.

Noormehed teevad avatud uste päevadel tutvust õe, õpetaja, juuksuri ja rätsep-stilisti elukutsega, mida valdavalt peetakse naiste ametiteks ja mille esindajatest 90% on praegu naised.

Koostööpartnerid
Selleks et rõhutada kutsehariduse olulisust, on päevade esimene korraldaja Tallinna Tööstushariduskeskus. Selle aasta jooksul peetakse seitse poiste päeva Tallinnas, Kukrusel ja Tartus koostöös sealsete haridusasutustega.

Poiste päevi korraldavad Tallinna Tööstushariduskeskus, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve filiaal, Tartu Kõrgem Meditsiinikool ja Tartu Ülikool.

Osalejad
Pilootprojektis osalevad eri piirkondade eesti ja vene õppekeelega koolide 15–19-aastased gümnaasiumiõpilased. Kokku külastab poiste päevi ca 125 õpilast.

Miks on poiste päev ellu kutsutud?
Naiste ja meeste koondumine eri tegevus- ja ametialadele on suuresti põhjustatud soolistest stereotüüpidest, st ühiskonnas kujunenud eelarvamustest ja arusaamadest selle kohta, millised tegevused sobivad naistele ja meestele.

Meeste võrdsem jagunemine eri töödele mitmekesistaks noorte erialavalikuid, aitaks meestel paremini rakendada oma potentsiaali ning vähendaks tööturu soolist segregatsiooni ja selle negatiivset mõju.

Poiste päeva idee on pärit Saksamaalt, kus seda formaati alates 2000. aastast edukalt kasutatakse. Projekti esimesed osalejad on juba ametis erialal, mida neile just poiste päevadel tutvustati. Rohkem lugemist poiste päevade kohta Saksamaal leiad siit.

Poiste päeva kujul on tegemist soolise võrdõiguslikkuse teavituskampaania raames korraldatava pilootprojektiga, mille tellijaks on sotsiaalministeerium ja rahastajaks Euroopa Sotsiaalfond.
triangle