Tööelus on põhiprobleemideks naiste ja meeste koondumine eri ametialadele (n-ö naiste- ja meestetöödele) ning suur erinevus naiste ja meeste keskmistes palkades (sooline palgalõhe on Eestis 27,3%).
  • 2009. aastal oli naiste osakaal tervishoiu ja sotsiaalhoolekandega seotud ametitel 92%, hariduses 80%, majutuses ja toitlustuses 74% ning avalikus halduses, riigikaitses ja sotsiaalkindlustuses 61%.
  • Mehed on ülekaalus ehituses, veonduses, põllu- ja metsamajanduses ja kalapüügis.
  • Mehi on enam juhtide seas, moodustades neist kaks kolmandikku.
  • Mehi on rohkem ka madalamatel ametialatasemel, nt oskus- ja käsitöölised ning seadme- ja masinaoperaatorid.
  • Naisi on enam teenindus- ja müügitöötajate ning ametnike seas.
  • 2011. aastal valitud Riigikogus on vaid 20% naisi ning valitsuse koosseisus üks naisminister.
  • Naiste keskmiselt madalam sissetulek toob kaasa selle, et ka kõik riigi makstavad hüvitised, mis olenevad palgast (vanemahüvitis, töötuskindlustushüvitis, haigushüvitis ja vanaduspension), on samuti väiksemad.
  • Naiste üldine madalam palgatase mõjutab ka laste heaolu, kuna enamus üksikvanematest on naised.
triangle