Tüdrukute päevTänavu kevadel ja sügisel korraldatakse Eestis esimest korda tüdrukute päevi. Päeva mõte on aidata kaasa sooliste stereotüüpide murdmisele haridus- ja tööturul, tutvustades projektis osalevate koolide 15–19-aastastele tüdrukutele avatud uste päevade raames naiste seas ebatraditsioonilisi ameteid ja erialasid. Samal ajal toimuvad ka poistele suunatud päevad, kus tutvustatakse meeste seas ebatraditsioonilisi erialasid.

Tüdrukute päevadega soovime:

 

õpilaste puhul
  • tõsta õpilaste teadlikkust kutsevaliku tugevast ja põhjendamatust soolisest eelarvamusest,
  • kutsuda kaasa mõtlema soostereotüüpide mõjule kutsevalikul,
  • tutvustada läbi praktilise kogemuse õpilastele uusi võimalusi kutsevalikul ja edasiõppimisel;
haridusasutuste puhul
  • tõsta haridusasutuste teadlikkust sooliste stereotüüpide olemasolust ja sellest tingitud piirangutest kutsevalikul,
  • anda haridusasutustele avatud uste päevade korraldamisega praktiline kogemus selle kohta, kuidas laiendada teatud erialade õppijate hulka, äratades huvi elukutse vastu ka teises sugupooles;
tööandjate puhul
  • tõsta ettevõtete personalitöötajate ja juhtide teadlikkust sooliste stereotüüpide olemasolust ja sellest tingitud piirangutest kutsevalikul,
  • kutsuda personalitöötajaid ja juhte kaasa mõtlema soostereotüüpide olemasolule, põhjustele ning selle mõjule ettevõtte tööjõu värbamispoliitikale, organisatsioonikultuurile ja konkurentsivõimele,
  • anda ettevõtetele avatud uste päevadel praktiline kogemus selle kohta, kuidas laiendada teatud erialadel töötavate spetsialistide hulka, äratades huvi elukutse vastu ka teises sugupooles.

Milliseid ameteid tüdrukute päeval tutvustatakse?
Ameteid valides eelistasid korraldajad elukutseid, kus naisi hetkel napib, kuid millel on tulevikku indiviidi, valdkonna ja riigi arengu seisukohalt. Näiteks kohtab naisi harva ehituse, IT ja tehnikaga seotud erialadel.

Tüdrukud teevad avatud uste päevadel tutvust autotehniku, keevitaja, programmeerija, energeetiku, automaatiku, markšeideri ja piloodi elukutsega, mida valdavalt peetakse meeste ametiteks ja mille esindajatest 90% on praegu mehed.

Koostööpartnerid
Selleks et rõhutada kutsehariduse olulisust, on päevade esimene korraldaja Tallinna Tööstushariduskeskus. Selle aasta jooksul peetakse seitse tüdrukute päeva Tallinnas, Kohtla-Järvel, Ülenurmes ja Tartus koostöös sealsete haridusasutuste ja/või ettevõtetega.

Tüdrukute päevi korraldavad Tallinna Tööstushariduskeskus, Eesti Energia Kaevandused, Virumaa Kolledž, IT Kolledž ja Tartu Lennuakadeemia.

Osalejad
Pilootprojektis osalevad eri piirkondade eesti ja vene õppekeelga koolide 15–19-aastased gümnaasiumitüdrukud. Kokku külastab tüdrukute päevi ca 125 õpilast.

Miks on tüdrukute päev ellu kutsutud?
Naiste ja meeste koondumine eri tegevus- ja ametialadele on suuresti põhjustatud soolistest stereotüüpidest, st ühiskonnas kujunenud eelarvamustest ja arusaamadest selle kohta, millised tegevused sobivad naistele ja meestele.

Naiste võrdsem jagunemine eri töödele mitmekesistaks noorte erialavalikuid, aitaks naistel paremini rakendada oma potentsiaali ning vähendaks palgalõhet ning sellega kaasnevaid sotsiaalseid probleeme. Tüdrukute päeva idee on pärit Saksamaalt, kus seda formaati juba aastaid edukalt kasutatakse. Projekti esimesed osalejad on juba ametis erialal, mida neile just poiste päevadel tutvustati. Rohkem lugemist tüdrukute päevade kohta Saksamaal leiad siit.

Tüdrukute päeva kujul on tegemist soolise võrdõiguslikkuse teavituskampaania raames korraldatava pilootprojektiga, mille tellijaks on sotsiaalministeerium ja rahastajaks Euroopa Sotsiaalfond.
triangle